• Swammerdamlaan 24, 7002 HR Doetinchem

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Marjolein Dijkstra verplicht zich tot:

 • Het inzetten van al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van het begeleidingsproces; het bieden van een veilige en hygiënische werkplek; het bieden van veiligheid, acceptatie en respect aan de cliënt. (Niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces).
 • Het bieden van een helder hulpverleningskader. Dat wil onder andere zeggen dat de hulpverlening aanvangt met een intake, hulpverlener en cliënt duidelijke doelen en aanpak afspreken en het hulpverleningstraject aan het eind wordt geëvalueerd.
 • Het nakomen van afspraken.
 • Indien Marjolein Dijkstra, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de cliënt op korte termijn een vervangende afspraak gemaakt.
 • Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van Marjolein Dijkstra, wordt in goed overleg naar een oplossing van de problemen gezocht,
 • Bij ernstige klachten kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht van de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden.
 • Het hanteren van een eenmalig afgesproken tarief, met dien verstande dat per 1 januari van het nieuwe jaar het tarief wordt geïndexeerd met het officiële indexcijfer van het afgelopen jaar.
 • Geheimhouding volgens de regels van de beroepsvereniging en de regels der wet.

Marjolein Dijkstra stelt als voorwaarden aan de cliënt:

 • Het nakomen van afspraken.
 • Als de cliënt de afspraak afzegt, wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt.
 • Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd dan wordt de afspraak in rekening gebracht.
 • Een gesprek vangt aan en eindigt op het afgesproken tijdstip.
 • Het hulpverleningstraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. De cliënt of hulpverlener geeft ruim van te voren aan de hulpverlening af te willen sluiten.
 • De gesprekken worden aan het eind van ieder gesprek, door middel van een factuur in rekening gebracht.
 • Telefonische consulten worden in rekening gebracht in verhouding tot het uurtarief.
 • De betaling vindt binnen twee weken na het ontvangen van de factuur plaats.
 • Wanneer de rekeningen niet op tijd betaald worden, worden de gesprekken opgeschort tot er wel betaald is. Wordt er niet betaald dan ben ik genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.
 • Indien de therapie door werkgever of uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld het UWV) wordt vergoed, gelden andere tarieven.